Login

เกี่ยวกับภาควิชา > นักศึกษาแพทย์

นักศึกษาแพทย์

รายวิชาเลือกคลินิก
สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

360601 ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาแพทย์ 2 หน่วยกิต**

Emergency Medicine for Medical Student

** ลงได้เฉพาะ 2 สัปดาห์แรกของ Block rotation **

* นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานี้ต้องเลือกรายวิชาอื่นอีก 2 หน่วยกิต

ลักษณะการเรียนการสอน

      - สอนแบบบรรยาย 1 สัปดาห์ ที่ห้อง 3507 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      - ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน 1 สัปดาห์ ที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์

การประเมินผล แบบอิงเกณฑ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  1. การประเมินความรู้ ให้น้ำหนัก 40 คะแนน เครื่องมือการประเมิน ใช้ข้อสอบปรนัยจำนวน 50 ข้อ
  2. การประเมินเจตคติ 20 คะแนน เครืองมือการประเมิน ใช้การประเมินจากการขึ้นปฏิบัติงาน
  3. การประเมินทักษะ 40 คะแนน    เครืองมือการประเมิน ใช้แบบประเมินจากการฝึกในสถานการณ์จำลอง คิดเป็น 35 คะแนน และแบบประเมินการฝึกปฏิบัติ 10 คะแนน  

 

360602 บูรณาการทักษะสำหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 หน่วยกิต

Integrated Clinical Skills for Emergency Medicine

ลักษณะการเรียนการสอน

      - สอนแบบบรรยาย 1 สัปดาห์ ที่ห้อง 3507 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      - ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน 3 สัปดาห์ ที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลร่วมสอน

การประเมินผล แบบอิงเกณฑ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  1. การประเมินความรู้ ให้น้ำหนัก 35 คะแนน เครื่องมือการประเมิน ใช้ข้อสอบปรนัยจำนวน 50 ข้อ
  2. การประเมินเจตคติ 25 คะแนน เครืองมือการประเมิน ใช้การประเมินจากการขึ้นปฏิบัติงาน
  3. การประเมินทักษะ 40 คะแนน    เครืองมือการประเมิน ใช้แบบประเมินจากการฝึกในสถานการณ์จำลอง คิดเป็น 35 คะแนน และแบบประเมินการฝึกปฏิบัติ 10 คะแนน  

 

Download เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 360601, 360602, 360603 (ขอรหัสผ่านที่ภาควิชา)

1. ABC and breathing

2. circulation

3. Tetanus and rabies vaccine

4. Basic EKG and arrhythmia part1

    Basic EKG and arrhythmia part2

5.Trauma care in emergency room

6. Stroke management for extern

7. Stroke and ACS fast tract

8. Anaphylaxis

9. Toxicology for generalists

10.ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

11.ER system

12.Common drug use in ER

13. Pediatric resuscitation part1

      Pediatric resuscitation part2

14.snake bite


Download เอกสารเตรียมพร้อมก่อนการเรียน simulation training

SIM 1 Trauma case scenario

SIM 2 Pediatric emergency case scenario

SIM 3 Advance cardiac life support scenario Part 1

SIM 4 Advance cardiac life support scenario Part 2

SIM 1-4 (รวมfile)

 

   
By :   drปริวัฒน์ ภู่เงิน