Login

เกี่ยวกับภาควิชา > บุคลากร

 

ทำเนียบบุคลากร

โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน​
 

 

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

รักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

 

 

คณาจารย์/อาจารย์/แพทย์ประจำคณะ

 

ผศ.พญ.แพรว โคตรุฉิน

 

อ.นพ.ปริวัฒน์  ภู่เงิน

 

อ.นพ.ฐปนวงศ์  มิตรสูงเนิน

 

ผศ.(พิเศษ) นพ.กรกฏ อภิรัตน์วรากุล

 

อ.พญ.กมลวรรณ  เอี้ยงฮง

 

อ.พญ.มธุรส  บูรณศักดา

 

อ.นพ.วัชระ  รัตนะสีหา

 

นพ.สิวิชญ์  ฉันทะวัฒนรักษ์

 

พญ.แพรวา  ธาตุเพชร

 

พญ.วนัชพร  อุสส่าห์กิจ

 

พญ.มัณฑนา  ถวิลไพร

 

อาจารย์พิเศษ

 

ผศ.นพ.ดนุ  เกษรศิริ

 

 

สายสนับสนุน

 

นางศิวาพร ขวัญเสน่ห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางธัญพร  สิมเสน

พนักงานธุรการ

 

 

นางสาวจิระนันท์  เทศมี

ผู้ช่วยนักวิจัย

 

 

 

 

 

   
By :   นางศิวาพร ขวัญเสน่ห์